មិនបានបកប្រែ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ហាងកែច្នៃ

WechatIMG17565

WechatIMG17566

WechatIMG17567

WechatIMG17568

WechatIMG17569

WechatIMG17575

WechatIMG17555

WechatIMG17558

4.8511649925373_.pic_hd

WechatIMG17560

តារាងប្រតិបត្តិការតារាងប្រតិបត្តិការ

1. ការបាត់បង់ Foam Castingការបាត់បង់ Foam Casting

ជួរផលិតផលដែលបានដំឡើងបន្ទាត់ផលិតផលដែលបានដំឡើង

ហាងលក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនហាងលក់គ្រឿងម៉ាស៊ីន

ហាងកែច្នៃ (2)ហាងកែច្នៃ

មជ្ឈមណ្ឌល​ម៉ាស៊ីន ២មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន

តារាងប្រតិបត្តិការ ២តារាងប្រតិបត្តិការ

3. CNC Precision Machiningភាពជាក់លាក់ម៉ាស៊ីន CNC

ឃ្លាំងផលិតផលសម្រេច ២ឃ្លាំងផលិតផលសម្រេច